Dr. Lanurenla
Ungma Watsu Telen
Mungdang Choir Alibatsur Telungjem Mokokchung Town

17 buba Ongpangkong Watsü Mungdang lokti senden “Putusen Den Jangyu Medem” omen nung ajemdaker March 19 nü yangi Mokokchung town hall nung lirepatsüka mungogo.

                Iba sentong nung tongti o jembir Fazl Ali College nung tesayur, Wt. Dr. Lanurenla-i omen nung ajemdaker jembidang, putusen nung jangyu medemtsü atemaji tanaben meyipa bilemdangba, meyipa angzükshiba aser meyipa ratetshiba nüngdaker, kechiyong taoba mapang azüngba aser angazükbatem to tanü putu nung mapeter aser tai akümer, ta ashi.

                Putusen den jangyu medemtsü atemaji mezüngbuba nung asen nükmen/tera khen reprangshia bushitsüla aser lanu putuji nükmen nung anitettsü merangtsüla. Nükmen nungji oshioben, wainshin aser sobaliba kabatemangna sentakba lir, anungji, lanurtem iba nungji indaktsütsüla, ta ashi.

                Putusen nung jangyu medemtsü atemaji lanurtemji pei aintsü tim lenmang nung indaktsütsü asoshi parnok nem tokolok shisatsü aintsü lenmang tapu balala sadema lapoktsütsüla, aser parnoki taküm nung tensa tia balala ajurudang telemtetba shitak agitettsü asoshi mulungjang nungmesoba lirumedema indaktsütsüla, ta lai metetdaktsü.

                Mokokchung Deputy Commissioner, Limawabang Jamiri tajungshi o jembidang, Nagaland nung Mokokchung district ya azüng-zülu metetba (literacy rate) nung teimtiba lir saka iba jagi temulung sür melii India nung azüng-zülu metetba nung teimtiba atsütsü merangtsüla aser iba atemaji education tsütsü temulung agütsütsü tayongzükba ka agütsü.

                Tetsürji linük yanglurtem lir, kibong nung tetsür kaji kechisarena nung ketdangsür tajung ka asütsüla, kodang ketdangsüba nung jungdir, kibong ka ajungkettsü aser yamaji kin ka yangertsü, ta Mokokchung DC-isa tetsürtem dak nungi imlaba o ka ashi.

                Sentong nung Ongpangkong Mungdang (OM), Watsü Mungdang, Ongpangkong Kaketshir Mungdang (OKM) nungi meyongertemi tepela o den tayongzükba o tulu bener arua mungdangsanger ayongzük. Mungdang choir Alibatsür Telungjem Mokokchung Town aser Ungma Watsü Telen nati ken ajanga shilem tajung agia liasü.